You are currently viewing Richard Childress Racing与虹科-Nimbix云合作改善其传奇的NASCAR赛车的空气动力学性能

Richard Childress Racing与虹科-Nimbix云合作改善其传奇的NASCAR赛车的空气动力学性能

准确性对我们来说非常重要。虹科 JARVICE™ Nimbix云为我们提供了 HPC 资源,可以使用ANSYS Fluent运行计算流体动力学 (CFD) 仿真,从而提供高精度的解决方案。 这些结果为我们提供了最佳设计,可以自信地构建、测试和进入风洞。CFD仿真和风洞的结果一致时,它们最终会显示在轨道上。当胜利圈里有汽车时,我的工作就成功了。

 

               ——科尔比·马祖卡Richard Childress Racing CFD工程师

介绍

  作为NASCAR比赛中最受赞誉的组织之一,Richard Childress Racing (RCR)致力于使用尖端技术从头开始制造获胜的赛车。为了在竞争激烈的赛车行业中保持领先地位,他们需要确保每辆车的每个部件都经过优化设计。一种方法是对空气动力学模拟运行CFD 分析,以确保最佳性能。

circuit board, background, wallpaper

  但是,RCRCFD工程师科尔比·马祖卡表示,RCR的专长在于高性能赛车,而不是编写仿真软件,也不是维护运行它所需的高性能计算 (HPC) 资源。 RCR ANSYS合作开发了Adjoint Solver CFD仿真软件,提供了优化汽车空气动力学和部件几何结构所需的极高精度。但他们还需要一个拥有HPC云基础设施的合作伙伴,能够及时处理这些计算,而无需投资和内部解决方案所需的维护。在与虹科合作后,RCR拥有了进一步优化其汽车设计所需的计算资源——将胜利圈保持在其视线范围内。

 

seo, marketing, agency

挑战

   制造高空气动力学汽车零件需要在仿真和进入实际风洞中进行大量设计测试。在与HPC供应商合作之前,RCR无法以更高的网格数运行CFD仿真,以获得所需的精确结果。因此,它不得不在风洞中构建和测试更多的设计,考虑到使用成本高达每小时2000美元的风洞,这是一个耗时且昂贵的过程。RCR 之前曾将其仿真运行外包给第三方,但由于RCR 不是该公司的唯一客户,其仿真通常会在他们排队等候时被延迟。而且由于该公司的工程师和应用于 RCR仿真的集群时间有限,从开始到完成,RCR收到其数据之前通常需要数天时间。

touch, digital, icon

使用的技术

      RCR使用由虹科JARVICE提供支持的虹科Nimbix运行ANSYS Fluent R2R3,特别关注Fluent Adjoint Solver中的形状优化功能,用于分析其设计的空气动力学性能。通过使用虹科-NimbixAdjoint SolverRCR能够使用超过6.15亿个点的网格数获得比之前使用其他仿真工具的供应商更高的精度。这些结果为RCR工程师提供了对汽车形状敏感区域的出色设计见解,并指导他们进行智能设计修改,提高RCR汽车的外部空气动力学性能。对于大多数仿真,Adjoint Solver使用400个内核。 ANSYS工程师还使用400600800个内核运行了多个案例,以展示HK-Nimbix云基础架构和ANSYS软件的线性可扩展性。

  马祖卡说:能够根据需要在内部进行这些仿真已经成倍地加快了这个过程。它的速度确实从几天变成了几个小时,数据准备的速度比我准备好的速度还要快。 

工程解决方案

  使用虹科Nimbix云允许RCR以更高的网格数运行其CFD 模拟,以获得准确精度的结果,并让其工程师对其设计更有信心。这意味着花费更少的时间和金钱来制造需要在风洞中进行测试的赛车。由于RCR虹科NimbixANSYS的合作,现在可以:

  • 更快地运行CFD 仿真以提高外部空气动力学性能,从而提高赛道速度。
  • 利用更精确的仿真解决方案并减少风洞测试所需的物理模型数量(和成本)。
  • 根据Adjoint Solver生成的数值数据,更快地将新的、改进的设计投入开发。
bulb, light, electricity

优势

     RCR工程师现在使用虹科Nimbix云的HPC资源在几个小时内执行CFD仿真,而不需要几天。工程师对 ANSYS Fluent Adjoint解决方案的准确性感到满意,风洞测试数据证实了这一点,使他们有信心继续研究结果。进入2020年,RCR预计会有更快的汽车和更多出行,这也将对其盈利产生积极影响。

  借助虹科Nimbix的用户友好界面,技术知识较少的设计师在使用该平台时也没有任何问题。只需点击几下,他们就可以启动一个具有所需数量的内核和内存的集群来推动他们的设计,无需了解超级和加速计算基础设施的技术细节。

      “设计师应该设计,马祖卡说。他们不应该维护基础设施并弄清楚如何部署东西。虹科ANSYS合作使我们能够设计出更多空气动力学赛车,速度更快,成本效益更高,因此我们可以将我们的网站直接放在胜利圈中

 

公司介绍

1969年成立以来,Richard Childress Racing (RCR) 一直是NASCAR赛车机构。在此期间,RCR派出车队参加了NASCAR的前三名赛车系列赛,其子公司 ECR Engines为其他几个NASCAR车队制造发动机。在其50年的历史中,RCRNASCAR的前三名系列赛中赢得了15个冠军和200多场胜利,并且是NASCAR历史上第一个在所有三个全国巡回系列赛中都赢得冠军的组织。

这篇文章有一个评论

  1. gate io

    Gate io ลงทะเบียนตอนนี้และรับแพ็คเกจของขวัญสำหรับมือใหม่ ลงทะเบียนสำเร็จและรับ $5,500 เชิญผู้ใช้ใหม่เพื่อรับผลประโยชน์ แบ่งปันรางวัลกับเพื่อน ๆ 40% และส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ฝากครั้งแรกและรับรางวัล $30 ฝากเงินครั้งแรกและรับรางวัล $30:

发表回复